Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní  Workshop 2-denní

Řízení změn

Také se potýkáte s problémy při zavádění změn? Není divu, žijeme v prostředí, které se neustále mění. Změna je nutným předpokladem stability i adaptability.

Lidé se změnám brání. Navíc, při přípravě změn nebývá věnována dostatečná pozornost prevenci rizik ohrožujících jejich průběh a výsledky. Rizikem je i fakt, že změny nikdy neprobíhají izolovaně.

Neúspěšné implementace změn mohou mít závažné nepříznivé důsledky:

 • finanční ztráty a ztráty času,
 • nesplnění záměrů, projektů,
 • zvýšené výdaje na přípravu a realizaci nových projektů,
 • selhání procesů, nedodržení termínů, ztráty zákazníků,
 • pokles motivace a pracovní morálky,
 • narušení týmové spolupráce atd.

A naopak: každá vydařená změna zlepší postoje zaměstnanců k dané organizaci i ke změnám příštím.

Principy změnového managementu (change management) nabízejí praktické a užitečné návody pro přípravu a zavádění změn, postupy jak překonávat odpor ke změnám, jak předcházet změnovým rizikům, ať už provozním, personálním nebo zákaznickým, jak se bránit zlodějům času, jak vést projektové a realizační týmy.

Cílová skupina

 • manažeři, podílející se na vedení lidí při změnách,
 • personalisté,
 • vedoucí projektových týmů,
 • „agenti změn“, tj. pracovníci, kteří přebírají odpovědnost za prosazování změn a podporu změnových procesů. 

Cíl

Seznámit se s praktickými postupy a metodami a vyzkoušet si je v modelových situacích

 • jak vést lidi a týmy ve fázích přípravy a realizace změn,
 • jak s předstihem odhalovat nedostatky v pracovních procesech a činnostech, rozpoznávat příčiny problémů a účinně jim předcházet,
 • jak navrhovat nápravná a preventivní opatření, jak minimalizovat negativní dopady vzniklých problémů,
 • jak průběžně optimalizovat podmínky a předpoklady, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám,
 • jak zvyšovat motivaci zapojovat se do změn - překonávat odpor ke změnám,
 • jak zlepšovat týmovou komunikaci a spolupráci,
 • jak se efektivně bránit ztrátám času.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

Obsah workshopů se vždy přizpůsobuje konkrétním potřebám podniku a zájmům účastníků. Výchozí osnova je tvořena těmito body:

První workshop (W1)

 1. PROČVEDENÍ a ROZVOJ lidských zdrojů  pro každý podnik klíčový význam.
 2. ZMĚNOVÝ MANAGEMENT (– úvod). Proč je pro podnik tak důležitý, proč se lidé změnám brání, fáze změnových procesů atd.
 3. Jaké CHYBY se často v podnicích vyskytují. Jak je to v našem podniku? Diskuse – brainstorming. Využití Diagnostického škálového dotazníku.
 4. Úspěšný vedoucí neztrácí čas řešením zbytečných problémů. Jak to dělá? Brainstorming (dokončení při W2).
 5. MANAGEMENT RIZIK – metody a postupy identifikace příčin, prevence, zvládání, rizikologické myšlení.
 6. LEADERSHIP - co je při vedení a rozvoji lidí nejdůležitější, na co by se manažeři, personalisti, auditoři měli zaměřit, co je častou příčinou problémů, starostí, ztrát času, nespokojenosti, konfliktů … Diskuse (kulatý stůl), brainwriting.
 7. Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele - využívání postupů sloužících v každodenní manažerské praxi k rychlému vyhledávání a zvládání hrozících nebo vznikajících problémů a nedostatků.
 8. Brainstorming Navrhněte nějaký problém, situaci, „skřípající“ záměr… ze své praxe, ze svého podniku. Jeden vybereme a zkusíme něco navrhnout.

V mezidobí komunikace e-mailem (brainwriting - metoda Delphi) na dohodnuté téma:

problém – jak ho řešit – cíl – postup – očekávané efekty.

Druhý workshop (W2)

 1. Vyhodnocení e-mailového brainwritingu.
 2. ZMĚNOVÝ MANAGEMENT - témata, principy, postupy, návody.
 3. Příčiny negativních postojů zaměstnanců, postupy a metody jejich odhalování a zvládání – 1. jak zjistit příčiny pasivity, nezájmu, odporu, 2. jak zlepšovat motivaci k aktivní práci pro změny; metoda HODNOCENÍ POSTOJŮ KE ZMĚNÁM.
 4. Rozvoj SCHOPNOSTÍ, znalostní management, učící se organizace – předpoklady, postupy.
 5. Dokončení brainwritingu o LEADERSHIPU (W 1 bod 6).
 6. VEDENÍ TÝMŮ - co je zdrojem MOTIVACE pracovat pro tým a pro plnění jeho cílů a úkolů (zejména při změnách); diskuse, brainwriting.
 7. Jak využívat a zvyšovat potenciál TÝMŮ - vedení týmů, komunikace, sebereflexe, rozvoj schopností, prevence a řešení konfliktů, kultura. Sestavování produktivních týmů a přidělování týmových rolí – metoda Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech.
 8. KOMUNIKACE - postupy, cíle, typy, předpoklady, překážky, chyby, rozvoj schopností, metody týmové komunikace. Předcházení a řešení konfliktů. Vedení porad. Aseretivita.  Brainwriting: Předpoklady kvalitní komunikace, překážky, chyby.
 9. TIME management a PRIORITY management - postupy organizování a využívání času, prioritizace úkolů podle naléhavosti a závažnosti, prevence a zvládání zlodějů času. Dokončení brainwritingu (W 1 bod 4).
 10. Doplnění e-mailového brainwritingu.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš je autorem knihy Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 6 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"