Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní 3-denní

Leadership - rizika - změny

Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích, interim manažeři,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • personalisté,
 • odborníci na podnikatelská, bezpečnostní a zdravotní rizika,
 • krizoví manažeři,
 • pracovníci controllingu,
 • projektoví manažeři,
 • manažeři kvality,
 • auditoři.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Zaměření kurzu

Zkušenosti ukazují, že manažeři ztrácejí čas řešením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy vedení lidí. V mnoha organizacích není zaveden účinný systém managementu rizik - manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají. Odstraňování následků bývá mnohem dražší a časově náročnější než prevence. Často je podceňována příprava a implementace změn. Kurz je určen jak pro učenlivé manažery, tak pro ty, kdo se na manažerskou pozici připravují. V kurzu využíváme interaktivní nástroje vhodné i pro manažerskou praxi, a to zejména:

 • diagnostické dotazníky,
 • kreativní diskuse (brainstorming, brainwriting),
 • metody identifikace rizik,
 • metody hodnocení pracovních a týmových dispozic,
 • metody jak odhalit příčiny nezájmu o aktivní účast ve změnových procesech.

Motto: Vést lidi může být radostnou výzvou pro vedoucího i pro vedené.

Cíl

1.    Ujasnit

·       proč má řízení lidských zdrojů, rizik a změn pro každou organizaci a pro každého manažera klíčový význam,

·       jakých závažných chyb se manažeři často dopouštějí,

·       co musí každý manažer dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně postavit problémům, chybám, selháním lidí a procesů, poklesu výkonu atd.,

·       jak zvládat situace, kdy k selháním přesto dojde, a jak zmírňovat jejich následky.

 

2.    Seznámit posluchače s praktickými postupy a metodami, které manažerům umožňují:

·       včas rozpoznávat nedostatky, snižující výkonnost lidí, ohrožující pracovní procesy a způsobující závažné časové, produktové, personální a finanční ztráty,

·       odhalovat hrozby a nalézat jejich příčiny,

·       včas zavádět účinná preventivní i nápravná opatření,

·       minimalizovat negativní dopady vzniklých problémů,

·       zlepšovat schopnosti a odhodlání proaktivně identifikovat zdroje rizik,

·       adresně zapojovat pracovníky do zavádění organizačních a procesních změn,

·       využívat rizika jako příležitosti vyvarovat se příštích problémů,

·       bojovat se zloději času,

·       zlepšovat vertikální i horizontální komunikaci,

·       efektivně vést pracovní týmy.

3.    Vybrané postupy a metody vyzkoušet během kurzu v modelových situacích.


Hlavní témata

 • Hledání příčin neúspěchů, chyb, skrytých nedostatků v činnostech lidí a určování těch příčin, jejichž odstranění je (1) urgentní a (2) reálné; metody a praktické postupy identifikace rizik, analýz nehod, hledání kořenových příčin, klasifikace závažnosti, karty problémů, kauzální analýzy…
 • Prevence a zvládání rizik – principy, postupy navrhování a implementace prakticky proveditelných, efektivních a ekonomicky výhodných opatření k nápravě zjištěných závad a k prevenci identifikovaných rizik.
 • Odhalené riziko jako příležitost ke zlepšování.
 • Personální management – rozvoj lidských zdrojů, controlling, kariérové řízení, snižování fluktuace atd.
 • Procesní management – zásady, analýzy procesů a procesních sítí, včasné odstraňování procesních nedostatků, prevence procesních rizik, řízení pomocí cílů, koncepty vnitřních zákazníků a vlastníků procesů.
 • Spolehlivost lidského činitele - přehled častých objektivních i subjektivních příčin selhání lidského činitele, kterým manažer musí soustavně předcházet.
 • Jak lidi účinně motivovat.
 • Změnový (projektový) management - změna jako zdroj rizik, příprava a implementace změn, zjišťování a řízení kritických faktorů úspěchu, vedení zaměstnanců při přípravě a zavádění změn - aby změny vítali a uměli je aktivně uvádět v život.
 • Vedení týmů – jejich sestavování, zlepšování výkonnosti, kreativity, kompetencí, komunikace a kooperace.
 • Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech – výběr lidí do pracovních týmů, přidělování týmových rolí, přidělování odpovědností a pravomocí.
 • Zásady efektivní komunikace, rozvoj komunikačních schopností - empatie, asertivita, využívání zpětné vazby, praktické využití skupinového řešení problémů a dalších osvědčených postupů týmové práce.
 • Vedení porad – příprava, cíle, časté chyby.
 • Prevence, řešení (zvládání) konfliktů - typy, příčiny, projevy, důsledky, postupy, časté chyby.
 • Time management, priority management - co nám krade čas a jak těmto ztrátám předcházet, jak rozhodovat o prioritách, segmentace úkolů a plánování času.
 • Rozbor vazeb mezi zdroji rizik - kauzální řetězce, synergie, lavinové efekty, dominové efekty…
 • Zpřehledňování sítě rizik formou hierarchicky uspořádaných seznamů a grafů, registrů a karet rizik.
 • Monitorování a využívání skoronehod.
 • Rizikologické myšlení - principy a postupy, škodlivé tendence a návyky.
 • Bezpečnost informací – analýza, ochrana.
 • Hodnocení a optimalizace pracovních podmínek - identifikace a odstraňování nedostatků, ergonomie, prevence a zvládání stresů atd.
 • Rozvoj pracovních způsobilostí, koncept učící se organizace, význam sebehodnocení.
 • Znalostní management - informační toky, řízení a rozvoj z hlediska tvorby, sdílení a využívání znalostí a informací, péče o znalostní kapitál (know-how).
 • Formování firemní kultury, etika.

Rozsah: 3 dny, které mohou, ale nemusí následovat bezprostředně po sobě; kurz určený pro jedinou organizaci může proběhnout dle dohodnutého flexibilního rozvrhu a kdekoli v ČR a SR.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 9 500 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"